евроизбори

евроизбори

неделя, 4 май 2014 г.

ЗА ЕДНА ЕВРОПА НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНАТА СТАБИЛНОСТПозиция на партия „Българската левица” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.

Все повече хора в Европейския съюз (ЕС) имат несигурна работа и са принудени да работят при временна заетост, срочни трудови договори или непълно работно време: Във всички държави-членки на ЕС само по-малко от половината от трудовите правоотношения са безсрочни и заплащането е на база сключени колективни трудови договори. Бедност въпреки работа поради ниски заплати, несигурност поради сключвани срочни трудови договори, временна работа или непълно работно време, отчуждаване от партньорите, семейството и приятелите – това са резултатите от тази политика. Работещите жени, младежи и възрастни са особено силно засегнати от нея. Затова партия „Българската левица” поставя следните искания: 
1. Борба срещу ниските заплати: В краткосрочен план е необходимо въвеждане на задължителни европейски норми за минимална работна заплата в размер на 60 на сто от средната работна заплата за всяка дъжава-членка. При всички случаи обаче трябва да бъде гарантиран екзистенц-минимум за всички трудещи се.
2. Намаляване на работното време: Обявяваме се за ограничаването и драстичното намаляване на работното време. Изключенията и празнотите в Директивата на ЕС за работното време трябва да бъдат отстранени. Искаме въвеждане на обща задължителна продължителност на работното време от 40 часа седмично. 
3. Равно заплащане за еднакъв труд: Трудещите се не могат да бъдат изправяни и използвани манипулативно един срещу друг – искаме навсякъде в Европа добра работа и добри заплати. Ние се застъпваме за принципа „равно заплащане за еднакъв труд на едно и също място за мъжете и жените”. Жените в ЕС получават средно почти 17 на сто по-малко от мъжете. На това трябва да се сложи край!
4. За всеобхватна „гаранция за младежите”: Ние искаме гарантирано безплатно образование в държавните училища и университети. За да се преодолее масовата безработица сред младите хора в България и Европа е необходимо да се въведе право на професионално обучение и да се създадат съответстващи на него работни места за младежите. Необходимо е за това да бъдат предвидени повече средства в ЕС отколкото досега.
5. Борба срещу несигурната работа: Искаме несигурните и ограничените със срок работни места да бъдат преобразувани в постоянни социално осигурени работни места.
Чрез социалните съкращения и мерките за икономии, масовата безработица и ниските заплати, бедността в България и другите европейски страни все повече нараства. Всеки четвърти човек е беден или е застрашен от бедност, като това е особено силно изразено при децата и възрастните. Вместо да се борят последователно срещу бедността и социалното изключване, правителствата на страните от ЕС изискват по-нататъшно намаляване на разходите за пенсии и здравеопазване и повече частното осигуряване - в действителност това означава: второкласна медицина и доплащане, по-ниски пенсии и по-голяма бедност с напредване на възрастта.
Ние искаме засилване на публичния сектор и предотвратяване на по-нататъшни приватизации – само така на всички хора ще може да се гарантира равноправен достъп до образование, здравеопазване, енергия с ниска себестойност и социална сигурност. ЕС трябва да създаде задължителни програми за подобряване на общественото осигуряване. Разходите за обществено осигуряване в цяла Европа трябва да се увеличават най-малко съразмерно с нарастването на брутния вътрешен продукт. Затова партия «Българската левица» поставя следните искания:
1. Искаме спазването на социалните разпоредби да бъде контролирано на територията на целия ЕС и нарушенията да бъдат санкционирани. Понастоящем в ЕС вместо това се контролира свободата на конкуренцията.
2. Всички държави-членки на ЕС трябва да се присъединят към променената Европейска социална харта на Съвета на Европа, заедно с допълнителните протоколи към нея, и по-специално по отношение на правото на труд, правото на жилище, на специалната закрила на възрастните хора, закрилата срещу бедността и социалното изключване. Ние искаме синдикатите да получат право да подават жалби до Съвета на Европа с цел санкциониране на нарушенията на основните социални права и завеждане на съдебни дела.
3. Ние искаме борбата срещу бедността и социалното изключване да станат задължителна основна цел на ЕС. Никога няма да се примирим с бедността сред децата! Най-малко половината от брутния вътрешен продукт трябва да се преразпределя чрез бюджета, така че значителна част от него да се използва за здравеопазване, образование, трудова заетост, наука, култура, спорт и други социални програми.
4. Ние подкрепяме въвеждането на задължителни за постигане стандарти в борбата с бедността и искаме размера на обезщетенията за безработица и размера на пенсиите, да бъдат гарантирани в съответствие с осигурителния доход, като бъдат не по-ниски от 60 на сто от средния доход за страната.
5. Всички граждани на Европа трябва независимо от професионалната си биография, произхода или националността си, да имат право на минимална социална осигуреност (доход, образование, здравеопазване, жилище и т.н.) по местопребиваването си.
6. Ние искаме гарантирано безплатно държавно здравеопазване в държавните и общинските болници.
7. Ние искаме да бъдат гарантирани  реално необходимите детски надбавки за екзистенц-минимума в отделните страни.
8. Категорично отхвърляме инициативите за увеличаване на възрастта за пенсиониране: Ние казваме НЕ на определянето на пенсионната възраст в ЕС с оглед на средната продължителност на живота.
03.05.2014г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар