евроизбори

евроизбори

неделя, 4 май 2014 г.

ЗА ЕДНА ЕВРОПА НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНАТА СТАБИЛНОСТПозиция на партия „Българската левица” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.

Все повече хора в Европейския съюз (ЕС) имат несигурна работа и са принудени да работят при временна заетост, срочни трудови договори или непълно работно време: Във всички държави-членки на ЕС само по-малко от половината от трудовите правоотношения са безсрочни и заплащането е на база сключени колективни трудови договори. Бедност въпреки работа поради ниски заплати, несигурност поради сключвани срочни трудови договори, временна работа или непълно работно време, отчуждаване от партньорите, семейството и приятелите – това са резултатите от тази политика. Работещите жени, младежи и възрастни са особено силно засегнати от нея. Затова партия „Българската левица” поставя следните искания: 
1. Борба срещу ниските заплати: В краткосрочен план е необходимо въвеждане на задължителни европейски норми за минимална работна заплата в размер на 60 на сто от средната работна заплата за всяка дъжава-членка. При всички случаи обаче трябва да бъде гарантиран екзистенц-минимум за всички трудещи се.
2. Намаляване на работното време: Обявяваме се за ограничаването и драстичното намаляване на работното време. Изключенията и празнотите в Директивата на ЕС за работното време трябва да бъдат отстранени. Искаме въвеждане на обща задължителна продължителност на работното време от 40 часа седмично. 
3. Равно заплащане за еднакъв труд: Трудещите се не могат да бъдат изправяни и използвани манипулативно един срещу друг – искаме навсякъде в Европа добра работа и добри заплати. Ние се застъпваме за принципа „равно заплащане за еднакъв труд на едно и също място за мъжете и жените”. Жените в ЕС получават средно почти 17 на сто по-малко от мъжете. На това трябва да се сложи край!
4. За всеобхватна „гаранция за младежите”: Ние искаме гарантирано безплатно образование в държавните училища и университети. За да се преодолее масовата безработица сред младите хора в България и Европа е необходимо да се въведе право на професионално обучение и да се създадат съответстващи на него работни места за младежите. Необходимо е за това да бъдат предвидени повече средства в ЕС отколкото досега.
5. Борба срещу несигурната работа: Искаме несигурните и ограничените със срок работни места да бъдат преобразувани в постоянни социално осигурени работни места.
Чрез социалните съкращения и мерките за икономии, масовата безработица и ниските заплати, бедността в България и другите европейски страни все повече нараства. Всеки четвърти човек е беден или е застрашен от бедност, като това е особено силно изразено при децата и възрастните. Вместо да се борят последователно срещу бедността и социалното изключване, правителствата на страните от ЕС изискват по-нататъшно намаляване на разходите за пенсии и здравеопазване и повече частното осигуряване - в действителност това означава: второкласна медицина и доплащане, по-ниски пенсии и по-голяма бедност с напредване на възрастта.
Ние искаме засилване на публичния сектор и предотвратяване на по-нататъшни приватизации – само така на всички хора ще може да се гарантира равноправен достъп до образование, здравеопазване, енергия с ниска себестойност и социална сигурност. ЕС трябва да създаде задължителни програми за подобряване на общественото осигуряване. Разходите за обществено осигуряване в цяла Европа трябва да се увеличават най-малко съразмерно с нарастването на брутния вътрешен продукт. Затова партия «Българската левица» поставя следните искания:
1. Искаме спазването на социалните разпоредби да бъде контролирано на територията на целия ЕС и нарушенията да бъдат санкционирани. Понастоящем в ЕС вместо това се контролира свободата на конкуренцията.
2. Всички държави-членки на ЕС трябва да се присъединят към променената Европейска социална харта на Съвета на Европа, заедно с допълнителните протоколи към нея, и по-специално по отношение на правото на труд, правото на жилище, на специалната закрила на възрастните хора, закрилата срещу бедността и социалното изключване. Ние искаме синдикатите да получат право да подават жалби до Съвета на Европа с цел санкциониране на нарушенията на основните социални права и завеждане на съдебни дела.
3. Ние искаме борбата срещу бедността и социалното изключване да станат задължителна основна цел на ЕС. Никога няма да се примирим с бедността сред децата! Най-малко половината от брутния вътрешен продукт трябва да се преразпределя чрез бюджета, така че значителна част от него да се използва за здравеопазване, образование, трудова заетост, наука, култура, спорт и други социални програми.
4. Ние подкрепяме въвеждането на задължителни за постигане стандарти в борбата с бедността и искаме размера на обезщетенията за безработица и размера на пенсиите, да бъдат гарантирани в съответствие с осигурителния доход, като бъдат не по-ниски от 60 на сто от средния доход за страната.
5. Всички граждани на Европа трябва независимо от професионалната си биография, произхода или националността си, да имат право на минимална социална осигуреност (доход, образование, здравеопазване, жилище и т.н.) по местопребиваването си.
6. Ние искаме гарантирано безплатно държавно здравеопазване в държавните и общинските болници.
7. Ние искаме да бъдат гарантирани  реално необходимите детски надбавки за екзистенц-минимума в отделните страни.
8. Категорично отхвърляме инициативите за увеличаване на възрастта за пенсиониране: Ние казваме НЕ на определянето на пенсионната възраст в ЕС с оглед на средната продължителност на живота.
03.05.2014г.

БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДНЕС МЕЖДУ РЕАЛНОСТТА И ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗПозиция на партия „Българската левица” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.

Четири основни деформации бележат реформата в българското земеделие в годините на прехода:
Първо, За периода 1992-1998г. за поземлената реформа в България са изхарчени над 400 млн. щатски долара от бюджета.
Това са средства само за заплащане на изготвените планове за земеразделяне по съответния средногодишен курс на долара към лева. Към тях трябва да се прибави заплатата на над 300 чиновника, работещи в аграрното министерство по въпросите на земеразделянето и на над 900 работещи  в поземлените комисии.
Не са малко и административно-управленските разходи, направени за тази армия от чиновници, свързани с поземлената реформа. Така за осем години ние изхарчихме средства, достатъчни за замяната на физически и морално остарялата земеделска техника.
Второ, За разлика от другите бивши социалистически страни, където поземлената реформа приключи до 1993г., у нас тя продължи почти до 1998г., а в съда продължава и днес.
През 1944г. в България има 1.3 млн. собственици на земеделска земя, разпокъсана на 12.5 млн. парчета.
Алгоритъмът на възстановяване на поземлената собственост раздели земеделската земя на 25 млн. парцела още преди да са завършили напълно делбите между наследниците на починалите собственици. Това очертава среден размер на поземления парцел около 1–2 дка. Няма страна в Европа с подобни размери на земеделските участъци.
Трето, След приемането на България за член на Европейския Съюз (ЕС) и прилагането на системата за субсидиране на единица площ, се стимулира зърнопроизводството и производството на технически култури, които се отглеждат на големи площи.
Данните на Евростат показват, че в България 5 490 ферми (1,5% от всички)  стопанисват 82% от земята и обработват средно по 672 ха. В тях са концентрирани основните финансови ресурси – и като стойност на произведената продукция, и като размер на субсидиите, които получават.
Четвърто, Основните изводи за участието на България в Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС са:
• По І стълб - Директни плащания 2007-2013 г.: 75% от субсидията е получена от 3 700 физически и юридически лица, които помежду си са 100 свързани лица;
• По ІІ стълб - Развитие на селските райони: от 3 242 млн. евро са усвоени около 2 609 млн. евро, от тях 67% са усвоени от 100-те свързани лица.
Тези деформации очертаха няколко трайни тенденции за последните 20 години:
         Концентрация на земята и капитала;
         Оформяне на монопол при арендуването на земеделската земя;
         Прекъсната връзка между земеделските производители и потребителите;
         Инвазия на мултинационални търговски вериги;
         Западащо животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство.
Преодоляването на деформациите и негативните тенденции е възможно единствено чрез:
Устойчиво земеделие и коопериране, основани на силно развито местно производство на храни и регионална търговия
Реализацията на този приоритет изисква:
• Подкрепа за малките и средни земеделски стопанства. Продоволствената криза показва, че регулирането на пазара в полза на малките и средни ферми е задължителна. Партия „Българската левица” е за реформа на ОСП, гарантираща справедлива цена на техните продукти;
• Пълна прозрачност на хранителната верига от производителя на суровината до крайния продукт в магазина;
• Национален омбудсман за малките и средните земеделски производители;
• Стриктно насочване на реформата към активните земеделски стопани;
• Държавите-членки следва да имат възможност да формулират и прилагат свои собствени дефиниции за това какво представлява "малък" или "активен" земеделски производител;
• Въвеждане на таван от 100 000 € на преките плащания и същия таван за проектите по мерките за фермерите по Програмата за развитие на селските райони;
• Гарантиран минимален доход за дребните фермери.
Партия „Българската Левица” настоява за промяна на ОСП на ЕС, като се застъпва за:
1. Създаване на нова схема за финансиране организациите на производителите на плодове и зеленчуци чрез оперативните програми. Според нас малките производители са изложени на най-големите искове от глобализацията на пазара;
2. Липсата на организации на производителите в някои държави-членки е въпрос от решаващо значение и настояваме за въвеждане на допълнителни мерки за намаляване на дисбаланса в рамките на ЕС.
Основните ни искания за реформа на ОСП са:
• Човешкото право на храна, суверенитет и безопасност на храните да се прилага като принцип;
• Приоритет на капацитета на страните да развиват традиционното национално производство;
• Основната цел на ОСП да бъде производството на висококачествени здравословни храни,  съчетано с опазване на околната среда;
• Предохранителни мерки за недопускане на ГМО храните в Европа;
• Борба срещу международната финансова спекулация и дерегулацията на пазара. В настоящата продоволствена криза, която е особено тежка в Африка, е последица от повишените спекулации в селскостопанските стоки и структурни корекции на МВФ, Световната банка, Световната търговска организация. Ние сме против световните регионални монополи!

02.05.2014г.


НАШИЯТ 1 МАЙНека си го признаем – преди 25 години 1 май се бе превърнал в обикновен почивен ден, на който ни караха да ходим на манифестации. „Бойният празник на труда“ бе загубил значението си – и като боен (срещу кого да се бием?), и като трудов (почиваме в деня на труда?), и като празник (празник по задължение?).
И някак съвсем незабележимо някъде там – в коридорите на народната власт, в кабинетите на партията-майка – някакви чиновници ни спретнаха целия този катаклизъм, наричан кой знае защо „преход към демокрация“.  
Не други, не „международният империализъм“, а ТЕ – партийците на БКП! – пишеха тайно и полека заповедите за назначаване на милионери; списъците на политиците от „нашите“ (разбирай – управляващите!) и опозицията (пак наши – „сините внуци на червените боклуци“); разпределяха народа на богати (малцина „много наши“!), средняци („наши“, разбира се!), бедняци (не съвсем „наши“!) и мизерстващи (цялата останала „паплач“!); подготвяха системно ликвидацията на селското ни стопанство („вземи си бащината земя, обработвай я като дядо си!“); планираха научно съсипването на родната промишленост („България не е неразвита, тя е прекалено развита страна!“) и реализираните пазари („Да осъдим СССР! Арабите не са ни братя!“); създаваха сценарии за „масова приватизация“ и търсеха чужди монополисти за Отечествения ни пазар...
И банки! Ама мнооого банки! И все частни! И все чужди! ...
Иначе какъв капитализъм ще строим?
ТЕ не бяха чели Маркс, а само бяха разглеждали „марксистите“!
ТЕ бяха повярвали, че капитализмът „мирише хубаво“!
ТЕ никога няма за разберат, че капитализмът е зло! Но понеже са некадърни марионетки в ръцете на чужди кукловоди (и винаги са били такива!) и капитализмът им не „мирише хубаво“, а смърди като отрова...
А докато ТЕ вършеха пъкленото си дело, докато ТЕ осъществяваха криминалната си революция, докато ТЕ съсипваха Бъргария,
НИЕ къде бяхме?
Народе!!!
...Една част от нас скачаше под команда на площадите от страх да не ги помислят за червени ...
Друга част от нас самозабвенно скандираше „Е-дин-ство!“, без да си отговори на фундаменталния въпрос „Единство с кого и за какво?“ ...
Трети псуваха яростно-цветисто към всички посоки на света, та да им мине ...
Четвърти мълчаливо демонстрираха неучастието си в това политическо безумие, надявайки се да ги отмине ...
И някак съвсем незебелязано, някак като в наркоза, ТЕ – вечните партийци, партизаните на всяка власт, идеолозите на „няма ляво, няма дясно!“ – ни отнеха всички социални придобивки, които социалистическа България, т.е. – ВСИЧКИ НИЕ, бяме създали и живеехме с тях.
Къде отиде правото ни на всеобщо и безплатно образование? Къде отиде правото ни на всеобщо и безплатно медицинско обслужване? Къде отиде правилото „За равен труд – равна заплата!“? И как така стана, че дори за положен труд могат да не ти платят? Къде изчезнаха санаториумите, профилакториумите, почивните домове на трудещите се?
В небитието ... Заедно с кълнящите се, че „тая власт с кръв сме я взимали, с кръв ще я дадем!“. Или заканите им „царят да си получи горите заедно с партизаните!“ В небитието е мястото на всички пустословци!
А за нас остава...
1 май отново да стане боен празник на трудещите се срещу капиталистическата експлоатация!
1 май отново да стане ден на международната работническа солидарност!
1 май да стане символ на преодоляната лумпенизация, на осъзнатото отстояване на своите права от хората на наемния труд!
1 май да бъде ден на защитените социални придобивки!

ПП «Българската левица»
01.05.2014г.

Листа кандидатите на партия "Българската левица" за членове на Европейския парламент в изборите на 25 май 2014г.1. Маргарита Милева Милева
2. доц. д-р Боян Борисов Киров
3. Ирина Петкова Алексова
4. доц. д-р Огнян Борисов Боюклиев
5. Силвия Красимирова Кирилова
6. Александър Цветков Богданов
7. Цветелина Нотева Христова 
8. Петър Кирилов Христозов
9. Анелия Георгиева Дамянова
10. Димитър Чавдаров Панайотов
11. Вергиния Василева Костадинова
12. д-р Николай Любомиров Радулов
13. Радостина Антонова Божкова 
14. Юрий Георгиев Сапунджиев
15. Янко Илиев Стоянов
16. Павел Райков Павлов
17. Мариян Йорданов Димитров

събота, 3 май 2014 г.

Медийни участия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.Мариян Димитров по БНТ 2 на тема „Трансграничните еврорегиони – неизползвани възможности”
28.04.2014г.
вижте видео:


Александър Богданов по БНР програма „ Радио София” на тема „Енергетика, енергийна ефективност и по-чиста околна среда. Геополитически стратегии и енергийна не/зависимост”
29.04.2014г.
чуйте тук:


Петър Христозов по БНР Пловдив на тема Предизвикателства пред сигурността на ЕС. Икономика и енергетика“
29.04.2014г.
чуйте тук:
очаквайте ...


доц. д-р Огнян Боюклиев по БНТ 2 на тема: „България в общата селскостопанска политика на Европейския съюз”
29.04.2014г.
вижте видео:


Маргарита Милева по БНТ в „Гласоводител” („Референдум”)
29.04.2014г.
вижте видео:


Пресконференция на партия „Българската левица” с участието на Огнян Боюклиев и Петър Христозов
БТА, Пловдив
29.04.2014г.
вижте видео:


Ирина Алексова по БНТ в диспут на темите: „Партийни позиции в Европейския парламент и интересите на България, Европа без граници и Европейски политики за икономически растеж и финансова стабилност
30.04.2014г.
вижте видео:


Дебат в „Още от деня” – доц. д-р Боян Киров
Доц. д-р Боян Киров каза, че след ужаса в Одеса:"В момента има един позор на Европа, една Европа, която докара на власт една хунта, в която има пет министри фашисти”,
07.05.2014г.
вижте видео: 
http://izbori.bnt.bg/debates/debat-v-oshte-ot-denya-emil-dimitrov-andrej-kovachev-i-dots-d-r-boyan-kirov


Развитие на регионите чрез по-рационално използване на еврофондовете и другите лостове на ЕП – инфраструктура, селско стопанство и земеделие, култура-
-Огнян Боюклиев
Предизборен диспут по БНТ 2
9 май, 2014 18:25
вижте видео:
http://izbori.bnt.bg/debates/ochakvajte-predizboren-disput-po-bnt-2-ot-blagoevgrad 

Петър Христозов по БНР Пловдив на тема:Диспут на тема "Бъдещето на ЕС" 09.05.2014
чуйте тук::
https://soundcloud.com/peterhri/09052014a

Христофор Дочев -съпредседател на ПП"Българската Левица" и Илияна Николаева -съпредседател на КС.-БТА Плевен
Пресконференция на съпредседателя на ПП "Българската левица" Христофор Дочев и

 Илияна Николаева  - съпредседател на Контролния съвет на партията. Те представят 

националната позиция на партията за политическата обстановка у нас и в Европа преди

 изборите за Европейски парламент на 25 май 2014 г.

Вижте тук:

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_m61vvn9o/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B

A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%

D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9Fдоц. д-р Огнян Боюклиев -БНТ
Защо левицата иска да управлява Европа – интервю с кандидатът за евродепутат доц. д-р Огнян Боюклиев от „Българската левица“.
20.05.2014г.
вижте тук:
http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_m61vvn9o/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9F


неделя, 27 април 2014 г.

Политическа платформа на партия „Българската левица” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г.


ЗА ЕДНА ДРУГА ЕВРОПА:

социална, демократична, мирна и екологична


Скъпи избиратели и избирателки,
Партия „Българската левица” се бори за едно общество, в което всички хора са свободни и могат да живеят достойно. Такова общество е възможно само, ако хората могат да участват при вземането на решения за тяхното бъдеще, когато има социална сигурност, добра работа с добри заплати, образование и здравеопазване за всички. Ако бедността сред децата и възрастните принадлежат на миналото. Ако различните начини на живот се зачитат и закрилят. Ако природните богатства се запазват и солидарността в нашето общество, с нашите съседи и със света е нещо естествено. Ако цари мир.
Процесът на европейската интеграция и развитието на Европейския съюз (ЕС) винаги са били свързвани с надеждата за мир и социален прогрес. С настъпването на финансовата криза през 2008г. и политиката на Тройката, състояща се от Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд, тази надежда беше окончателно предадена. Политиката на строги съкращения и приватизация, както и фискалният пакт унищожиха много от социалните постижения, гражданските и синдикалните права бяха ограничени, демокрацията подкопана, а човешките права бяха потъпкани.
Политическото предложение на партия „Българската левица” в предизборната платформа за Европейски парламент, е за една друга Европа, която е социална, справедлива, феминистка, мирна, демократична и екологична. С нашите предложения, искания и виждания за една обща Европа искаме да достигнем до всички, които са ангажирани с тези цели. Заедно с нашите партньори от Европейската лява партия (EЛП), синдикатите и социалните движения, партия „Българската левица” е формулирала конкретни алтернативи за Европа, които поставяме за обсъждане. С кандидата на ЕЛП за председател на Европейската комисия - председателя на гръцката партия „Сириза” Алексис Ципрас, се опираме на впечатляващата борба в Гърция срещу социалните съкращения и безработицата, против фашизма и военната намеса.
Дошло е време за фундаментални промени в политиката!
Трябва да се сложи край на диктата за строги икономии на Тройката – на този нелегетимиран от никого по демократичен начин съюз – за сметка на социално слабите, болните, възрастните и младежите. Бъдещето не може да принадлежи само на по-голямата конкуренция и на стремежа за по-големи печалби. Унищожаването и приватизираането на обществените услуги трябва да се спре. Не трябва да допускаме корпорациите и банките да бъдат единствените победители в безуспешната европейска интеграция. Трябва да кажем „Не” на общ пазар със САЩ, заради който да бъдат пожертвани социалните, културните и демократичните постижения на ЕС. Трябва да спрем издигането на все по-високи и все по-смъртоносни стените около ЕС и увеличаването на разходите за производство и търговия с оръжие. Недопустимо е европейската политика и занапред да се решава чрез споразумения между правителствата в различните европейски органи и извън всякакво демократично управление.
Партия „Българската левица” се противопоставя категорично на подобна политика и се бори за нейната промяна!
Ние искаме промяна в политиката, така че ЕС да не служи единствено на супербогатите елити, а да се развива солидарно в интерес на всички хора. Управляващите в повечето държави служат на богатите и правят бедните все по-бедни, поради което европейската интеграция е в застой за всички. Ние се обявяваме решително против политиката на Европа на две скорости, на богатите и бедните, против политиката за намаляване средствата по кохезионните фондове и за реактивиране политиката за изравняване икономическото и социално равнище на страните-членки! В предстоящите избори за Европейски парламент ние искаме да дадем сигнал за промяна на курса на ЕС.
Управляващите в държавите-членки никога не са имали за цел или пък са се отказали да се стремят към общото благоденствие на всички хора. Те съзнателно наложиха тази несолидарна и неолиберална политика и по този начин промениха характера на ЕС, като изоставиха и идеята за социална Европа. Много хора не виждат интересите си защитени в ЕС. За тях ЕС се превърна от надежда в заплаха. Алтернативата не е оттегляне от ЕС, а борба за неговата промяна. Отстъплението към националната държава не е социална и демократична алтернатива, а още по-голяма опасност. Отделните държави-членки ще бъдат подчинени безусловно на т.нар. финансови пазари и бруталния капитализъм. Национализмът и расизмът ще вземат връх. Партия „Българската левица” не може и няма да участва в това. Ние посрещаме възраждащия се фашизъм и открития расизъм в Европа с остра съпротива.
Партия „Българската левица” се бори за ЕС, който да бъде една истинска солидарна общност. Ние искаме да освободим външната политика на ЕС от спекулациите за водене на войни и печалбите от продажби на оръжие и да превърнем мира в отличителен белег на ЕС. Искаме да превърнем Съюза в общо гражданско пространство, в което демократичните правила да са общоприложими, а свободата на движение да не бъде ограничавана от тайните служби, миграционните власти и граничните режими. Ние искаме да развием ЕС към добро, мирно и солидарно добросъседство с другите държави. Ние искаме демократизиране и контрол над институциите на ЕС и промяна на курса на Европейската комисия и Европейския съвет, така че капиталът да не може да противопоставя повече едни народи срещу други, а да постави на преден план общите цели за социално и устойчиво развитие. Искаме обсъждането на общите ценности, стандарти и правни норми в ЕС да се извършва с участието на гражданското общество. Ние искаме провеждане на общоевропейски референдуми във всички страни-членки на ЕС. За това и още много повече, е необходима силна лява група в Европейския парламент!     
Ние искаме повече демокрация в ЕС. Искаме ЕС, който предлага на хората една жизнеспособна перспектива за мир и социален прогрес, а на младото поколение възможности за бъдещето. Изграждането на такъв ЕС е невъзможно при настоящите договори. Необходимо е те спешно да бъдат основно променени. Нашата критика относно състоянието на ЕС ни задължава да се борим за една друга Европа - социална, демократична, мирна и екологична. Затова ЕС трябва да бъде изграден наново.
Един нов ЕС е нужен и възможен!
Първо, ние настояваме, последиците от кризата, да не се понасят повече от децата, възрастните, трудещите се и дребния бизнес, които са най-уязвимите групи в обществото. Настояваме за възстановяване на държавното здравеопазване и грижите за възрастните хора, както и на образованието в най-засегнатите от кризата страни, каквато е и България. Безработицата сред младите хора трябва да бъде решена чрез специални програми и драстично намалена. Става въпрос за бъдещето на едно цяло поколение. Преодоляването на кризата е възможно само, ако повече хора разберат това, ако преразпределението се извършва отгоре надолу и ако спекулантите бъдат спряни. Свръхбогатите трябва най-после да започнат да плащат данък върху имуществото и данък върху финансовите транзакции. Решението трябва да се търси в по-високи заплати, по-високи пенсии и увеличаване на средствата за подпомагане на младежите и възрастните хора. В целия ЕС трябва да бъдат въведени задължителни минимални заплати, минимални пенсии и минимални доходи, с които хората да не живеят в бедност. С политиката си на намаляване на данъците българските политици през последните години допълнително „подхраниха” задълбочаването на кризата. Икономиката би набрала скорост само с увеличаване на покупателната способност на населението. И въвеждането на задължителни минимални социални стандарти в цяла Европа би било едно добро начало в тази посока! Европейската социална харта и социалната държава, уредена в отделните конституции, трябва не само да бъдат здраво закрепени в първичното право на ЕС, но е необходим и национален и европейски парламентарен и извънпарламентарен натиск, за да може социалните разпоредби наистина да се прилагат. Едновременно с това е необходимо изравняване на заплащането между половете. Работническото движение вече повече от сто години поставя изискване: Еднакво заплащане за еднаква и равностойна работа!
Второ, политиката на преразпределение отдолу нагоре, приватизацията на основните обществени услуги, както и дерегулацията в банковия и финансовия сектор са едни от основните причини за настоящата криза. Тази политика трябва незабавно да се прекрати. Виновниците за кризата и печалившите от нея трябва да бъдат привлечени към отговорност. Един истински социален съюз се нуждае от справедливо разпределение, силен публичен сектор и увеличаване на обществените услуги и публичните икономически програми на ЕС при прозрачен граждански контрол. Ние се борим целия кредитен сектор и вкл. Европейската централна банка да бъдат поставени под публичен контрол. Европа се нуждае от настъпателна демократична кампания срещу „данъчните оазиси”, където супербогатите са пренасочили един билион евро, заобикаляйки държавите. Данъчните престъпления не са безобидни актове, а кражба на милиони от училищата, болниците и инфраструктурата. Липсата на законодателна уредба в правото на ЕС и международните договори прави възможно прескачането на парламентарния контрол по тези съдбовни икономически въпроси поколения наред и на това трябва да се сложи край!
Трето, ние се противопоставяме на Европейската комисия затова, че дава възможности на спекулантите с храни и концерните за хранителни продукти. И искаме да разясним какво се крие зад многословието, което  в крайна сметка засяга всеки един от нас. Какво представлява Трансатлантическото споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ? То означава все по-голямо разрушаване на екологичните и социалните стандарти. Какво означава безобидно и красиво формулираното заглавие „Раздел за защита на инвестициите”? Означава, че ако българското правителство иска да забрани генно модифицираните храни, то дадена хранителна компания може да предяви съдебен иск за вреди срещу държавата. Тези искове биха се водили пред международен арбитражен съд и следователно извън съществуващите правни системи. Всеки парламент би добре обмислил дали да приема закони в обществен интерес, ако знае, че след това държавата е заплашена от опасността да трябва да плаща обезщетения за вреди в размер на милиарди.
Четвърто, ние се борим ЕС и неговите институции да бъдат изградени наново, за да се промени посоката на европейската интеграция. ЕС трябва да решава социални, екологични и глобални проблеми, да защитава и укрепва основните права на хората, които живеят тук и най-накрая наистина да се ангажира с отстояването на човешките права, а не да ги инструментализира. За тази цел е необходимо да бъде засилена демокрацията на всички нива и да се укрепи сътрудничеството между заинтерисованите групи и парламентите. Затова партия „Българската левица” настоява за провеждане на общоевропейски задължителни референдуми.
Пето, ние се застъпваме за разширяване на основните права във века на Интернет. Добър живот означава хората да имат и личен живот. Без постоянно наблюдение, следене и ограничаване на свободите. Ние се борим за защита на личните данни и налагане на мораториум върху законите за сигурност в ЕС, така че хората да живеят спокойно. Отхвърляме всеобхватния контрол на комуникациите, от страна на държави и корпорации и настояваме за правото на информационно самоопределение и прилагането на демократичен контрол.
Шесто, добър живот означава също така хората да имат възможност да се развиват в културно отношение. С широкия спектър от регионални и национални култури в Европа, с разнообразието от езици, традиции и ценности. Само обичта и разбирателството между хората могат да преодолят националните граници и различията. Бедността, гражданските войни и екологичните бедствия са последици от капиталистическата глобализация, външната намеса и разпадането на държави. Преследването, прогонването, преселването и търсенето на по-годни алтернативи за живеене, водят хората в ЕС и по-богатите страни-членки. Ние се обявяваме за фундаменталното право на убежище и по-силна ангажираност от страна на ЕС спрямо бежанците от войните. Застъпваме се за активна политика на ЕС за солидарна социална интеграция и настояваме за разпускане на Фронтекс и прекратяване действието на регламента Дъблин II. В духа на европейския антифашизъм се борим срещу лова на хора и другите форми на дискриминация на расова, антисоциална, антидемократична или религиозна основа, както и срещу всяка проява на хомофобия.
            Седмо, ние осъждаме всяка форма на въоръжени конфликти, изпращането на военни мисии в чужбина и разполагането на чужди военни бази в България. Борим се против разполагането на ракетен щит за противоотбрана на територията на страната, за премахване на всички ядрени оръжия от Европа и за разпускане на НАТО, което отдавна се е доказало като един агресивен военен съюз. На негово място настояваме да бъде изградена нова колективна система за сигурност в Европа с участието на Русия. Ние се борим за активна и конструктивна политика на ЕС спрямо съседните страни на изток и на юг от ЕС, за ангажимент срещу бедността в световен мащаб. Отвореността, икономическото сътрудничество, солидарността и общото развитие са ключът към мира и просперитета. ЕС трябва все по-активно да участва във всички глобални инициативи, които могат да способстват за мирното и устойчиво развитие. Една последователна демилитаризация на ЕС и преобразуването на военния потенциал на неговите държави-членки за тези цели ще бъде важен принос в тази посока.
            Партия „Българската левица” критикува фалшивите основи на ЕС от самото начало: вместо мир и социална справедливост за народите на Европа на първо място винаги е била свободата на пазарите. Днес, в икономическата криза и водената политика за спасяване на банките, резултатите от неправилната ориентация на ЕС са по-очевидни отвсякога. Въпросът, който стои пред нас не е да направим избор между неолибералния ЕС и неолибералните национални държави. Капиталът и корпорациите отдавна са се преплели и са изградили мрежа на европейско и международно ниво, налагайки своята икономическа власт и политически, за да обслужват интересите си. Работниците и служителите ежедневно биват противопоставяни чрез работните си места един срещу друг и са безсилни в неспособността да проявят трансгранична солидарност.
            Ние се борим там, където човешките права, демократичната и социалната държава са застрашени: За разпределение на обществените блага отгоре надолу, за правата на трудещите се, безработните, пенсионерите, младежите и децата, жените, хората с и без увреждания, за хората от малцинствата и мигрантите – за по-добър живот за всички хора в Европа. За икономически модел, при който акцент се поставя не върху „доверието” на финансовите пазари, а върху правата и свободите на гражданите. За една Европа, която не противопоставя хората и народите едни срещу други и не унищожава природните ресурси. За една Европа на солидарността!
            Дошло е време за фундаментални промени в политиката и чрез изборите за Европейски парламент на 25 май 2014г. ние искаме да дадем на всички сигнал за промяна на курса на Европейския съюз! Защото един друг Европейски съюз е нужен и възможен – социален, демократичен, мирен и екологичен.